Қàçàқ æàçóûí êèðèëëèöàäàí ëàòèíèöàғà àóäàðó
5202392737 overcreedÆàñàóøûғà àóäàðóғà қàòûñòû ұñûíûñ Ñàéòқà ê³ðóø³ëåð ñàíû: 498665
Êîììåíòàðèÿëàð: Æàóàïòàð:
1. æàқñû íұñқà Әë³ïáè áàðëûғûìûçғà îðòàқ áîëғàíäûқòàí, íàқòû ï³ê³ð íåìåñå ұñûíûñ áåðóëåð³ң³çä³ ñұðàéìûç! 25.02.2013
2. Äұðûñ åêåí 25.02.2013
3. ø, æ, é, ғ әð³ïòåð³ äұðûñ àóäàðûëìàғàí. Íåãå äұðûñ åìåñ? Íåã³çäåìåí³ îқûңûç! 25.02.2013
4. Áûò øûò êîé ìûíàó?! Æàìàí áîëñà äà êèðèëëèöà æàқñû!!!!!!!!!!!!!!!!!! Íåã³çäåìåí³ îқûңûç! 25.02.2013
5. æàìàí åìåñ á³ðàқ åêåó³ àðàëàñûï áûò øûò áîëàìûç ғîé Áұë á³çä³ң áàëàëàðûìûç үø³í êåðåê 25.02.2013
6. durys nusqa 25.02.2013
7. Êèðèëëèöàíû ëàòûíƒà àóäàðƒàíäà êåéá³ð ºð³ïòåð àóäàðûëìàé àëàäû. Ñîíû åñêåðñ圳çäåð åêåí. Îëàð á³çãå қàæåò åìåñ îðûñ әð³ïòåð³. Íåã³çäåìåí³ îқûңûç! 25.02.2013
8. ¦ñûíûëàòûí ºë³ïáèäåã³ ìºò³íãå àóäàðƒàíäà , œ, º, µ, ƒ, ±, ‰ ºð³ïòåð³ ñîë ê‰é³íäå ëàòûíøàäà æàçûëäû. Æàëïû áàƒäàðëàìà æàñû, äåãåíìåí, àòàëƒàí àòåë³êòåðä³ ò‰çåó êåðåê. Äұðûñòàï íåã³çäåìåí³ îқûңûç, ñîíäà áàðëûғû æàçûëғàí. 25.02.2013
9. Z`aqsy bastama! Tek son`yna dejin ajaqtalyp, kemcilikteri tu`zelgennen kejin hana ajnalymha engizilse Êåìø³ë³êò³ң áàðëûғû îðôîãðàôèÿëûқ ñөçä³ê òîëûқ æàñàëғàííàí êåé³í æîéûëàäû. 26.02.2013
10. Âñå âèäåëè îðôîãðàôèþ? ìîíãîëüñêèé âàðèàíò êàêîé-òî; Àñîñûéàòñûéà - ìàñқàðà!!!  êàçàõñêîì ÿçûêå íåò çâóêîâ è, ö, ÿ. Åñëè íå ïîíÿòíî, òî îáðàòèòåñü òîìó, êòî íå çíàåò ðóññêîãî ÿçûêà è ïðîñëóøàéòå êàê îí ïðîèçíîñèò ýòî ñëîâî è âû ïîéìåòå â ÷åì äåëî. Âîîáùå-òî, ìîæåòå ñåáÿ ïðîâåðèòü, ðàçãîâàðèâàÿ ïî ðóññêèé è ïðîèçíåñèòå àññîøåéøèí ïî àíãëèéñêèé - ýòî îäíî è òîæå ñ âàøèì çàìå÷àíèåì. 26.02.2013
11. ø әð³ï³ äұðûñ àóäàðûûңûçäàðøû Íåã³çäåìåí³ îқûңûç! 26.02.2013
12. æ-j íұñқàñû äұðûñ åä³ Íåã³çäåìåí³ îқûңûç! 26.02.2013
13. ø әð³ï³ äұðûñ àóäàðûûңûçäàðøû Íåã³çäåìåí³ îқûңûç! 26.02.2013
14. íåãå қàç³ðã³ êëàâèàòóðàäà òұðғàí ә,ң,ү,ұ,ө әð³ïòåðä³ ñîë êëàâèàòóðàëàðäûң îðíûíà àóûñòûðìàñқà ә,ң,ү,ұ,ө әð³ïòåð³ ñòàíäàðòòû êëàâèàòóðàäà æîқ, îëàð òåê қàçàқñòàíғà êåëåò³íäåðäå ғàíà áàð. Øåòåëäå îñû әð³ïòåðìåí æұìûñ æàñàé àëìàéñûç. 26.02.2013
15. Íàêîíåö íàøëèñü íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû, ìîëîäöû, âñå ïðåêðàñíî! 26.02.2013
16. Құð ñөç åìåñ, áәð³ íåã³çäåëãåí æàқñû àëôàâèò åêåí. Қîñ қîëûìäû êөòåð³ï òұðûï қîëäàéìûí! 26.02.2013
17. ìåí³ң àòûìäû äұðûñ àóäàðғàí æîқ. íå ìàñқàðà????? Îðûñ äûáûñòàðû áàð áàðëûқ ñөç қàçàқ äûáûñòàðû íåã³ç³íäå æàçûëàäû 26.02.2013
18. íåã³çäåìåí³ äұðûñòàó êåðåê Қàé æåð³í? 26.02.2013
19. ә,ң,ү,ұ,ө әð³ïòåð³ ñòàíäàðòòû êëàâèàòóðàäà æîқ, îëàð òåê қàçàқñòàíғà êåëåò³íäåðäå ғàíà áàð. Øåòåëäå îñû әð³ïòåðìåí æұìûñ æàñàé àëìàéñûç. Áұë ïðîáëåìà åìåñ. Ïðîáëåìà áүê³ë äүíèå æүç³íäå қàçàқòàð á³ð-á³ð³íå ïðîáëåìàñûç õàò æàçà àëóûíäà 26.02.2013
20. õàëûқòûң ï³ê³ð³ìåí ñàíàñïàéñûçäàðìà? Ñàíàñó үø³í îñû ñàéòòû àøòûқ 26.02.2013
21. ÷åìïèîí tcempyjon íå äåãåí àóäàðûì Қàçàқ ò³ë³íäå ÷ æәíå è äûáûñòàðû æîқ (Àõìåò Áàéòóðñûíîâòû қàðàңûç). Ñîíäûқòàí øåìï³éөí - cempijo`n, cempijoen 26.02.2013
22. êåìø³ë³ê êөï Қàíäàé êåìø³ë³ê, êөðñåòó êåðåê. 26.02.2013
23. âîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî!!!!!!! 26.02.2013
24. Not bad at all. But you ought to fix internationalisms and English words. Î` kåy! 26.02.2013
25. Áûéî ñ. ³éììүóí ïëéұñ. Ãàððûé ïîòòåð. Ðîíàëä ó³éçë³é. Ãåðìûéîíà ãðåéíäæåð. Àìåðûéêà. Çåëàíäûéà. 26.02.2013
26. áàñқà íұñқàëàðûí îéëàñòûðûңûçäàð, àë ìûíà ұñûíûï îòûðғàíäàðûңûçäû õàëûқ қîëäàéäû äåï îéëàìàìéìûí Áұë íұñқàíû õàëûқ қîëäàéäû ìà, қîëäàìàéäû ìà îñû ñàéòòàí íåìåñå Baq.kz, Facebook, Twitter ñèÿқòûëàðäàí êөðåñ³ç. 27.02.2013
27. ñîíäà ø, ù, ұ,һ әð³ïòåð³ қàéäà êåòïåê? ñîñûí ø íû ñ äåï àóäàðғàí äà äұðûñ äåï îéëàìàéìûí ù, һ äûáûñòàðû қàçàқ ò³ë³íäå æîқ, àë ø - c, ұ - u. 27.02.2013
28. Òàìàøà! 27.02.2013
29. à äûáûñûíàí êåé³íã³ äәéåêø³ íåãå êåðåê áîëäû ? à äûáûñûíà үíäåñ ә äûáûñûí áåëã³ëåó үø³í 28.02.2013
30. í-ң åê³ äûáûñ! Åê³ äûáûñ қàíà åìåñ, îëàð åê³ áөëåê ôîíåìà. Àë әðá³ð ôîíåìàғà æåêå ãðàôåìà, ÿғíè, әð³ï áåðó êåðåê. 28.02.2013
31. Ìүìê³í êåéá³ð ñөçäåðä³ ëàòûíäàó ñ³çäåðä³ң åðåæåëåðãå êåëìåéò³í øûғàð, ñîíäà қàéòåì³ç? Îë үø³í áàðëûғûìûç æàáûëûï, êèðèëëèöà íåã³ç³íäå 31 әð³ï³ áàð, ÿғíè, ìûíà ¸, è, ö, ÷, ù, ý, þ, ÿ, ü,ú îðûñ әð³ïòåð³ æîқ қàç³ðã³ әë³ïáèäå îðôîãðàôèÿëûқ ñөçä³êò³ құðóûìûç êåðåê 28.02.2013
32. åøқàíäàéäà ìàғàí ұíàìàäû ,êåø³ðåðñ³çäåð Ұíàìàñà, ұñûíûñûңûçäû æàçûңûç 01.03.2013
33. Ñ÷èòàþ ïðàâèëüíûì âàðèàíòîì ëàòèíèöû íî íóæíî ïðîäâèãàòü åãî ïàêåòîì â òðåõ âàðèàíòàõ:1)àêñàí ãðàô 2)äèàêðèòèêà 3)äèãðàô äèàêðèòèêà âûâîäèò çà ïðåäåëû ëàòèíèöû, à äèãðàôû ïðèâîäÿò ê íåîäíîçíà÷íîñòè îðôîãðàôèè (ñì.îáîñíîâàíèå). 02.03.2013
34. ² ³ – I i, Û û – J j (äûáûñòàëóû ² ³ –ãå ұқñàñ áîëғàíäûқòàí, ñóðåò³ äå cîғàí ұқñàñ áîëғàíû æөí), Æ æ – X x, É é – Y y áîëғàíû äұðûñ. ² ³ – I i, Û û – J j, É é – Y äåï àëóғà äà áîëàäû, á³ðàқ îäàí íå ұòàìûç? 02.03.2013
35. Æ æ – X x – Ñåáåá³: 1) Õ îíñûç äà áîñ òұð-òұғûí; 2) Æ өç³ äàóûññûç әð³ï áîëғàíäûқòàí îғàí J-í³ áåðãåííåí, X-ò³ áåðãåí äұðûñ. Àë J-íû Û-ғà áåðãåí äұðûñ. 3) Êèðèëëäåã³ Æ-íûң ñóðåò³ Õ-êå ұқñàéäû, ñîíäûқòàí àäàìäàð òåç үéðåí³ï êåòåä³; Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 02.03.2013
36. Ң ң – H h (ìàңàé - mahai) ʳðìå әð³ïòåð: Õ õ, Һ һ – Kh kh (õàò – khat) Ô ô – F f (ôîòî – foto)  ⠖ Bf bf (-îâ, -å⠖ -obf, -ebf) Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 02.03.2013
37. қàçàқòà õ (õàò) әðï³ êөï êåçäåñïåéò³íä³êòåí әð³ îë ê³ðìå әð³ï áîëғàíäûқòàí ëàòûíííûң æåêå әðï³í îғàí áåðãåííåí қàçàқòûң òөë әðï³ ң -ғà áåðãåí äұðûñ-àқ ñèÿқòû. í әðï³ ìåí ң әðï³í³ң äûáûñòàëóû äà, êèðèëëäåã³ ñóðåò³ äå ұқñàñ áîëғàíäûқòàí ëàòûíäà äà ұқñàñ áîëñà - ñәéêåñò³ê áîëàäû. Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 02.03.2013
38. Íåìåñå áûëàé: ² ³ – I i (áұë òүñ³í³êò³) Û û – J j (äûáûñòàëóû ² ³ –ãå ұқñàñ áîëғàíäûқòàí, ñóðåò³ äå cîғàí ұқñàñ áîëғàíû æөí) É é – Y y Ø ø – X x (ïîðòóãàëèÿäàãûäàé) Æ æ – Ñ ñ (òóðöèÿäàғûäàé) Áұðûíғûñûíäà åøқàíäàé қàòå æîқ, á³ðàқ ² ³ – I i, Û û – J j æәíå É é – Y y ìåí êåë³ñóãå áîëàäû, ñåáåá³ àғûëøûíøà áàé äåãåí baj åìåñ bay. 02.03.2013
39. Ғ ûғà F , Ң ғà H, Ү ғà V Âåðñåê ` Áåëã³ñ³ àçàéàð åä³! Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 02.03.2013
40. 36-ғà æàóàï æàçғàíñûç: æû äûáûñû Z`z` äåï áåëã³ëåíåä³, -äåï. Ñ, Õ ñèÿқòû áîñ ñèìâîëäàð òұðғàíäà äәéåêøå ñàëûï êүðäåëåíä³ð³ï íå êåðåê. Æ äåãåí қàçàқòûê³ åìåñ àç êåçäåñåò³í ê³ðìå әð³ï áîëñà åêåí, îíäà á³ð æөí. Қàçàқòûê³ áîëғàñûí îғàí æåêå әð³ï áåðó êåðåê. Àë õ әð³ï³ - ê³ðìå әð³ï, îғàí êһ äåñå äå æåò³ï æàòûð. Ұñûíûëàòûí әë³ïáèäå áîñ ëàòûí әð³ï³ æîқ: Ñ - øû äûáûñû, Õ - õû äûáûñû. Á³ðàқ æû äûáûñûíûң õû äûáûñûíûң æè³ë³ã³íåí êөï, ñîíäûқòàí îëàðäû àóûñòûðóғà áîëàäû. Áàðëûқ àóûñòûðóëàð 11 íàóûðûçäà øûғàäû. 03.03.2013
41. íåìåñå áûëàé Õ õ - Qh qh. qh ò³ðêåñ³í³ң æè³ë³ã³í òåêñåðãåííåí êåé³í êөðåì³ç 03.03.2013
42. Ң әðï³ ìåí Æ әðï³ êөï êåçäåñåò³íä³êòåí æәíå îëàð қàçàқòûң æåêå әð³ïòåð³ áîëғàíäûқòàí, îëàðғà äәéåêøåñ³ç æåêå әð³ï áåðó êåðåê. Ìûñàëû Ң ң - H h, Æ æ - C c (íåìåñå X x). Æàóàáû 48-äå 03.03.2013
43. Ң ң - H h Õ õ - Qh qh (ê³ðìå әð³ï áîëғàíäûқòàí) Ғ ғ - X x Æàóàáû 48-äå 03.03.2013
44. Íåã³çäåìåí³ îқûäûì. Îíäà 3 қàғèäà æàçûëғàí. Ìûíàäàé 4-ø³ қàғèäà қîñó êåðåê: àç қîëäàíûëàòûí ê³ðìå әð³ïòåðãå қàðàғàíäà êөï қîëäàíûëàòûí òөë әð³ïòåðãå æåêå òàңáà áåðóäå үñòåìä³ê áåðó êåðåê. Өéòêåí³ òåðóãå äå, îқóғà äà æåң³ë³ðåê áîëàäû. Åñêåðåì³ç 03.03.2013
45. Ñîíäûқòàí áûëàé áîëñà äұðûñûðàқ áîëàäû: Ң ң – H h (ìàңàé - mahai), Ү ү – V v. ʳðìå әð³ïòåð: Õ õ, Һ һ – Qh qh (õàò – qhat), Ô ô – F f (ôîòî – foto),  ⠖ Bf bf (-îâ, -å⠖ -obf, -ebf). Қàçàқòà ñ³ðә øàòàñòûðóû ìүìê³í äåéò³íäåé қ+ң, á+ô ò³ðêåñ³ï êåëåò³í åøқàíäàé ñөç æîқ, áîëìàéäû äà. Æàóàáû 48-äå 03.03.2013
46. Ff——Ғғ Xx——Ææ Vv——Үү Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 03.03.2013
47. Hh——Ңң Á³çä³ң áұðûíғû íұñқàìûçäà îñû 36,40,44, 45 48-äå ұñûíûëғàí Ң ң - H h áîëғàí. Қàéòàäàí àóûñòûðóғà áîëàäû. Áàðëûқ àóûñòûðóëàð 11 íàóûðûçäà øûғàäû. 03.03.2013
48. ә,ң,ө,ү, қàíäàé êíîïêàëàðäû áàûï æàçàìûí! a`, h`, o`, u` íåìåñå ae, h, oe, ue îëàð òóðàëû әë³ïáè íåã³çäåìåñ³íäå æàçûëғàí 03.03.2013
49. osi turdegi jwan jihixke bir gana dawisti dibisti korsetkende, utarimiz mol edi Ìұíû ìәò³íä³ê êîðïóñòà òîëûқ çåðòòåó êåðåê. Êåéá³ð қàçàқøàғà àóäàðûëìàé ê³ðãåí òåðìèí ñөçäåðäå áұë çàңäûëûқ îðûíäàëìàéäû, ìûñàëû êóïîí = êұóïîí = kuwpon æ³ң³øêå åìåñ қîé... 06.03.2013
50. jwan jihixke bwindarga saykes ozgeredi Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 06.03.2013
51. basqa dawistiga kosilmay oz aldina soz quraganda, k g bolsa jihishke q f bolsa jwan oqiladi Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 06.03.2013
52. û i ——i ғ ——x Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 06.03.2013
53. 旗j b1 ——i i ——i Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 06.03.2013
54. a,o,v ,k,g bar sozde i - û ; Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 06.03.2013
55. a,o,v ,q,f bar sozde b1-i . Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 06.03.2013
56. æ-j , ғ-x , û-i nemese û-x Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 06.03.2013
57. a` o` u k g birikkende i-i Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 06.03.2013
58. a,o,v ,q,f bar sozde i-û. Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 06.03.2013
59. serjan 06.03.2013
60. A`lemdegi eh ko`lemdi akb`aryjvm Ameryjkada TCyjkago ctatynda ornalasqan. What the hell? 09.03.2013
61. Îñû ‹û› ìåí ‹³› íû ïàðûûқòàï æàçóäûң қàæåòû øàìàëû ñåê³ëä³,   ñåáåá³,,,    ‹à›, ‹î›, ‹ұ›, ñåê³ëä³ æóàí äàóûñòûëàð æàñàғàí áóûíäàðìåí òåê қàíà ñәéêåñ ‹û› ғàíà á³ð³ãå àëàäû äà  , àë  қàëғàí äàóûñòû äûáûñòàð æàñàғàí áóûíäàðìåí òåê   ‹³› ғàíà,, ÿғûíè ³ áîëûï қàíà á³ð³ãåä³, àë ‹û› ìүëäå á³ð³êïåéä³.          àë,, ‹û› ìåí ‹³› áàñқà äàóûñòûëàð æàñàғàí áóûíғà қîñûëìàé, ê³ëåң өç àëäûíà æàñàғàí áóûíäàðäàí ñөç æàñàóû өòå àç êåëåä³ .... Ìұíäàé æàғûäàéäà: .          1.  åãåð ‹ê›, ‹ã› äàóûññûçäàðìåí æàñàғàí áóûíäà ‹³› ; .          2. Àë ‹қ›, ‹ғ› äàóûññûçäàðìåí æàñàғàí áóûíäà ‹û› .          3. Áұäàí áàñқà æàғûäàéäà êåéäå æóàíûðàқ, êåéäå æ³ң³øêåëåó îқûëàäû,, қàëàé îқûëñàäà ìàғûíàғà әñåð áåðìәéä³,, îíû æұðíàқ-æàëғàó àðқûëû ïàðûқòàóғà áîëàäû . Åðåæå á³ð ìәíä³ áîëóû êåðåê. Ñîíäà øûòûðìàóûқ áîëìàéäû. 09.03.2013
62. x-û ðîëÿêòàғûäàé 09.03.2013
63. қ-c , ê-k , ө-q, ø-x , û-i , i - i . 09.03.2013
64. - қ-k , ê-c , ө-q, ø-x , û-i , i - i . nemese û- ii , i-i, û-II. 09.03.2013
65. ә-ai 09.03.2013
66. jyiirma segiz tql diibiisiimiizdii tec classyc latiin airipterwimen fana berwimiz kajet. aytpegende uyalii telep`onda ceybir diibiis koldaniiliimii bariinxa azayiip jofalwfa bet alwii mvcin! ³ äûáûñûíûң æè³ë³ã³ өòå æîғàðû æәíå îë æàëғàóëàð ìåí æұðíàқòàðäà æè³ êåçäåñåä³. 09.03.2013
67. қàçàқ ò³ë³íå үéðåí³ï қàëғàííàí áà í-å àғûëøûí ò³ë³í үéðåí³ï æàòқàíäûқòàí áà êөá³ñ³ æàçғàí êåçäå àғûëøûíøàғà àóûòқûï êåòåä³,қàç³ð á³çä³ң ñûíûï òүãåë³ìåí æàïïàé үéðåí³ï æàòûð êåéá³ð îқóøûëàð үéðåí³ï àëäû. 10.03.2013
68. êөéëåê koejlek 11.03.2013
69. îí 11.03.2013
70. âìåñòî ae oe ue ëó÷øå aa oo uu ÷òîáû óïðîñòèòü íàáîð íàìè ÷åðåç êîìïüþòåðíûé àíàëèç çâóêîâ äîêàçàíî, ÷òî ә=à+å, ө=î+å, ү=ұ+å 12.03.2013
71. 64ten70ke dejin men xazfan edim, usynysymdy qaytaryp aldym ! Myna xobany qatty qoldajmyn! Rakhmet sizderge xapa cektihizder! 14.03.2013
72. 53 ten 62 ge dejingi usynysymdy qaytaryp aldym! eh xaha xobany qoldajmyn! 14.03.2013
73. /âìåñòî ae oe ue ëó÷øå aa oo uu ÷òîáû óïðîñòèòü íàáîð/ ìûíàó æàқñû ұñûíûñ ñèÿқòû. әð³ òåðóãå äå åð³íáåñ åä³ àäàìäàð. íàìè ÷åðåç êîìïüþòåðíûé àíàëèç çâóêîâ äîêàçàíî, ÷òî ә=à+å, ө=î+å, ү=ұ+å 14.03.2013
74. Ai ai , Oi oi , Ui ui . Osylaj bolsa tipti de yqcam bolatyndaj!, airi tez oqylady. 15.03.2013
75. Qajdarov xobasyn nemese burynfy orys xazwyn oizgertw. mynaw tym sjyqsyz ba qalaj? Qajdarovtyh xobasynda latynnan tys aeripter bar, sondyqtan ol xaha aqparattyq tekhnologyjadan da tys bolady degen soez.. 15.03.2013
76. 78, 79 dafy usynystarymdy qajtaryp aldym . bulay bolsa da bolmajtyndaj. oytkeni i nih xjligi xofary eken durys 16.03.2013
77. ðàéõàí rajkhan 16.03.2013
78. үê³ ueki 17.03.2013
79. êèðèëëèöà æàқñû, á³ðàқ ëàòûíғà өòó êåðåê, өòïåñåê êөøòåí қàëàìûç. ñîíäûқòàí ìàғàí ұíàäû îñû ұñûíûñ. Á³ðàқ áàñûíäà қèûí áîëàð ê³øêåíå үéðåíó. Ìåí өç³ì ñìñ æàçғàíäà òåê ëàòûíøà æàçàì. Á³ðàқ ìåí ô-f, õ-һ äåãåí äұðûñ øûғàð äåï îéëàéìûí. Õàëûқ áàíê-Halyk bank, Àëü-Ôàðàáè-Al-Farabi. Áұë ìåí³ң îéûì.)) Ðàõìåò! Êåçäåñó æè³ë³êòåð³ òөìåí ô(ôå) ìåí õ(õû) ê³ðìå äûáûñòàð, àë êåçäåñó æè³ë³êòåð³ æîғàðû ғ(ғû) ìåí æ(æû) òөë äûáûñòàð. 20.03.2013
80. Åê³ әä³ñò³ң á³ðåó³ ғàíà áîëғàíû äұðûñ. Ìåí³ңøå àå, îå, ұå Äұðûñ 21.03.2013
81. ү- v. Öytkeni u v irgeles! 23.03.2013
82. Áàñқà әë³ïáèëåðãå қàðàғàíäà áұë íұñқà äұðûñ, ñåáåá³ òåê ASCII òàңáàëàðû қîëäàíûëғàí. Ìûíà Äèõàíáàé әë³ïáèëåð³ìåí ñàëûñòûðûï êөð³ңäåð: www.perghauwn.idhost.kz www.keypan.idhost.kz æәíå îñûíäàғû ìәò³íí³ң ñûçáà òүð³í àóûñòûðó ð³ðәã³ñ³íå æәíå æàңà ñөçäåðãå êөң³ë áөë³ң³çäåð. Äèõàíáàé әë³ïáè³í³ң àëғàøқûñû 1999 æûëû æàñàëғàí. ²çäåó æóåëåð³íå: àëôàâèòû Äèõàíáàé, ðàñêëàäêè Äèõàíáàé, Äèõàíáàé әë³ïáèëåð³ äåãåí ñөçäåð åңã³çñåң³ç, òàóûï áåðåä³. Êөðä³ì. Íå ìàқñàò, íå åñåï, íå çåðòòåó æîқ ... . Áàñòû қàòûðғàííàí áàñқà åøíәðñå æîқ 23.03.2013
83. Өòå æàқñû! Æàңà êөçқàðàñ! Å әð³ï³í äàóûñòûëàðғà Áàéòұðñûí-ұëû Àқûìåòò³ң äәéåêøåñ³ ³ðåò³íäå қîëäàíғàíäàðûң! Àë, Hh êîëäàíóû ûñòàíäàðòòû, өòå äұðûñ! Әë³ïáèä³ қîëäàñàңûç, îðôîãðàôèÿëûқ ñөçä³ê æàñàóғà қàòûññàңûç áîëàäû. 23.03.2013
84. Meniñ ү-v bolsa degen ojym bar, u v ündes qatarlas eken! Al xjligi de â den kop jofary... â ni basqasha belgildsek nemese qaldyrsaq !(jeke pikirim!) 23.03.2013
85. â-ve nemese â-vh bolsada xetip jatyr.... 23.03.2013
86. 91, 92degi joldamamdy qaytaryp aldym. Öytkeni Åðåæå á³ð ìәíä³ áîëóû êåðåê. Ñîíäà øûòûðìàóûқ áîëìàéäû. 23.03.2013
87. áèëèêòè ìàìàíäàðìåí àêûëäàñûëìàé æàñàëãàí àëèïáè åêåíè êîðèíèï òóð, ñ ìåí ø àðèïòåðè ìóëäå áàñêà äûáûñ áåðåäè, 4 ñûíûïòûí êàçàê òèëèí êàéòàëàñàíûçäàð äóðûñ áîëàð åäè Á³ë³êò³ë³êò³ àíûқòàéòûííûң өç³ á³ë³êò³ áîëóû êåðåê. Á³çäåã³ Ñ ëàòûí әð³ï³, Ø îíûң á³ç áåðãåí қàçàқøà ìәí³. Îñûíäàé ëàòûí әð³ï³íå áàñқà ìәí áåðó êåң òàðàëғàí. Íåã³çäåìåäåí әë³ïáèä³ң áåé³ìäåëåíó³í қàðàңûç. 25.03.2013
88. Ñәëåìåòñ³çäåðìå!ìåí³ң àòûì Íұðêåëä³.Ìåí ñ³çäåðãå өç æîáàìäû êөðñåòê³ì êåëåä³ îñû æîáàíû áûëòûðäàí áåð³ ñàðàïòàï øûғàðäûì åíä³ îñûíû қîëäàíûñқà åíã³çã³ì êåëåä³ ìåí³ң æîáàìäû қîëäàóëàðûңûçäû ñұðàéìûí?!ÿғíè: 1.Aa- Aa 2.Ää-Әә 3.Bb-Áá 4.(Cc-Öö) 5.(Çç-×÷) 6.Dd-Ää 7.Ee-Åå 8.(Éé-Ýý) 9.Ff-Ôô 10.Gg-Ãã 11.Ğğ-Ғғ 12.Hh-Õõ,һ 13.İi-ݳ 14.Iı-Ûû 15.Kk-Êê 16.Ll-Ëë 17.Mm-Ìì 18.Nn-Íí 19.Ňň-Ңң 20.Oo-Îî 21.Öö-Өө 22.Pp-Ïï 23.Qq-Ққ 24.Rr-Ðð 25.Ss-Ññ 26.Şş-Øø 27.Tt-Òò 28.Uu-Óó 29.Ūū-Ұұ 30.Üü-Үү 31.(Vv-Ââ) 32.Yy-Èè 33.Ýý-Éé 34.Zz-Çç 35.Žž-Ææ әð³ïòåðä³ á³ðûңғàé äàðàëàï øûғàðäûì áұë әð³ïòåð қàçàқòûң òөë әð³ïòåð³ àë æàқøàäà òұðғàí îðûñòàí ê³ðãåí ñөçäåðãå қîëäàíóғà áîëàäû. ñ³çäåð á³ðàóûçäàí êåë³ññåң³çäåð íұð үñò³íå íұð áîëàð åä³ ñàðàëàï êөðóëåð³ң³çä³ ñұðàéìûí."Ëàòûí әë³ïáè³ - өðêåíèåò æîëû". ѳçä³ң æîáàңûçғà қàðñûìûç, ñåáåá³ ìûíà Ää,Çç,Éé, İi,Ňň, Öö,Şş,Ūū,Üü,Ýý,Žž әð³ïòåð ëàòûí әë³ïáè³íåí òûñ. Ìұíäàé æîáàíû қàáûëäàғàíøà, åøê³ìí³ң áàñûí қàòûðìàé қàç³ðã³ әë³ïáèäå қàëà áåðãåí äұðûñ 25.03.2013
89. ìåí³ң îéûìøà,ìûíà æîáà ûңғàéñûç àéûï åòïåññ³ç äàðà ÿғíè òүá³ðäåí æàñàëғàí äұðûñ ìûñàëû ìåí³ê³íäåé. ѳçä³ң æîáàңûç êîìïüþòåð ìåí òåëåôîíғà òè³ìñ³ç 25.03.2013
90. 99 98 xyndy boldyh ba? 25.03.2013
91. Oete xofary dehgejdegi , fylymyj xoba ! Alac xurty boerkin aspanfa atardaj , keremet! alfa qazaq tili! ali-aq afylcyn xazwynan asyp tuesemiz! 25.03.2013
92. j - æ , x - û , y-é dep awistirsaq qalay boladi? Û äûáûñûí қàëàé áåëã³ëåéì³ç? 25.03.2013
93. û men i ni bir ghana i men belgilesek te bolatinday. Onda bul aeriptih jyligi eng jofari boltatin korinedi! 25.03.2013
94. x-ғ , dibistalwi jaqiniraq , ohay qabildawxa boladi 25.03.2013
95. sosin v-ó. W gha qaraghanda qarapayim! 25.03.2013
96. w - â dep almastirsaq 25.03.2013
97. 102 den 106 fa dejingi barlyq usynystarymdy qajtaryp aldym! Sizderdih osy xobany qatty qoldajmyn! 25.03.2013
98. 1. j - æ , x - û , y-é dep awistirsaq; 2. Eger û men i ni bir ghana i men belgilesek, onda x - ғ , f - ô bolsa!? Æàçóäà øûòûðìàóûқ áîëàäû 25.03.2013
99. Ne ueshin û men i ni bir ghana tangbamen belgilewge bolmaydi? Æàçóäà øûòûðìàóûқ æàñàìàó үø³í. 25.03.2013
100. f-ô h-û j-æ x-ғ . öytkeni h men i irgeles!.ң-hi 25.03.2013
101. û-v, nemese û-u. Îäàí íå ұòàìûç? Òүñ³íä³ðìå æîқ. 25.03.2013
102. û fa uejrenip qalfan y eh lajyqty koerinedi! buel xobany amalsyz qoldajmyn! baerekeldi! 25.03.2013
103. bul xobafa koendigw uecin eh aeweli c f h j x y osy 6 aeriptih qazaqca mafynasyn qabyldaw kerek! Äұðûñ, á³ð-àқ ðåò үéðåíó êåðåê. Ñîíàí êåé³í äүíèåäå қàíäàé æàңà êîìïüþòåð øûқñà äà өì³ð áîéû åø қèûíøûëûқñûç ïàéäàëàíà áåðåñ³ç 25.03.2013
104. Nege j - æ , x - û , y-é bolmaydx? Û қàéäà қàëàäû? 25.03.2013
105. bul dunye qazaqtarxna ortaq bola almaydx! Ñөçä³ ұçàðòïàé æàçûï, êîìïüþòåðäå æұìûñ ³ñòåãåíäåðãå áîëàäû 25.03.2013
106. ң-ng , êүíã³ ìåí êүң³ ñèÿқòû ñөçäåð ëàòûíøà á³ðäåé æàçûëàäû, îëàðäûң ñàíû өòå êөï 26.03.2013
107. tamaca xoba! 26.03.2013
108. òүá³ð,äàðà әð³ï áîëғàí æàқñû íîқàòûìåí ìåí 98-ä³ қîëäàéìûí! Қîëäàңûç, á³ðàқ íîқàòû áàð, құéðûғû áàð әð³ïòåðä³ ïàéäàëàíûï êîìïüþòåð íåìåñå òåëåôîí àðқûëû õàò æàçûï êөð³ң³ç, әñ³ðåñå øåòåëãå, ñîíäà òүñ³íåò³í øûғàðñûç 26.03.2013
109. İi-әðï³ áàñû òүðò³ëñå îë êәä³ìã³ қàçàқòûң İi әðï³ áîëғàíû.Àë Iı áûëàé òүðò³ëìåñå Ûû әðï³ áîëғàíû áұë әð³ïòåðä³ òүð³êòåð қîëäàíàäû.Á³ç қàçàқ íåãå қîëäàíáàñқà?! Áұë òóðàëû íåã³çäåìåäå æàçûëғàí 26.03.2013
110. 98-ø³ æîáà æàқñû îéëàñòûðûëғàí íåãå êîìïüþòåðìåí ұÿëû òåëåôîíғà êåëìåéä³ äåéñ³ç ñîíäà òүð³ê òүð³êìåí áàñқà ëàòûí қîëäàíûï æүðãåí åëäåð өçäåð³í³ң òөë әð³ïòåð³í қîëäàíáàé ìà?! Òөë äûáûñ áàð, òөë әð³ï æîқ. Ëàòûííàí òûñ әð³ïòåðä³ êîìïüþòåð ìåí òåëåôîíäàðäà қîëäàíó үø³í қîñûìøà æұìûñ æàñàó êåðåê. 26.03.2013
111. 1-Aedisti qoldajmyn. Degenmen ne ucin u - ұ , w - ү bolyp qwrylmady? Åøқàíäàé ñåáåï æîқ. 28.03.2013
112. Jaha aelippede , Bwv,-buv, Guv, -guv,Dwv, Xwv,-xwv, Zwv,-zwv Ijuv,-yjwv ,Qwv,-fywv ,-lwv, -mwv,......... -twv......... Cwv, -cwv. Dep xazatyn boldyq pa? Èә 28.03.2013
113. Koek twv. 28.03.2013
114. ұ , ү bul ekevi, <û> , , sekildi xalfyz tahbamen berilgeni aebzal. mysaly: Myj , Bij ; Swv, Kuluv. 1- xoba jaqsy. 28.03.2013
115. ұ , ү bul ekevi, <û> ,< i > , sekildi xalfyz tahbamen berilgeni aebzal. mysaly: Myj , Bij ; Swv, Kuluv. 1- xoba jaqsy. 28.03.2013
116. Ata babalarymyz , birin biri paelenbajevh , tuegilenbajevh dep atamafan bolar, sondyqtan toel dybysqa jalfyz tahba bergen xoen! 28.03.2013
117. wv icuv, tycwv, ijt, bijt ... syqyldy soezderdih xazylwv emilesi osynday bolady ma ? 28.03.2013
118. awrwv. 121-129 үø³í. Қàçàқòûң òөë Ó, Ұ, Ү äûáûñòàðûí ëàòûíûң U, V, W әð³ïòåð³í³ң қàéñûñûìåí áåëã³ëåó áәð³á³ð ñèÿқòû. Åãåð ñ³ç қàíäàé-äà á³ð ұòûìäûëûқòû êөðñåòå àëñàңûç, á³ç îíû қàáûëäàï îñû äûáûñòàðäûң áåëã³ëåóëåð³í àóûñòûðàìûç. 28.03.2013
119. "/" ñèìâîëûí íåãå oe äåï àóäàðûï æ³áåðåä³? Òүçåòñåң³çäåð åêåí. Òàáèғàò Íұðæîë Ðàõìåò, òүçåò³ëåä³. Æàëïû êîíâåðòåðãå æәíå æàңà îðôîãðàôèÿëûқ ñөçä³êêå ï³ê³ð áåðó³ң³çä³ ñұðàéìûç 29.03.2013
120. ASCII êåñòåñ³íåí àóûòқûìàé æàñàëғàí íұñқàñûíà ðàқìåò! Òåõíèêàëûқ òұðғûäàí çîð ïàéäàñû áàð! Ò.Í. Òåê ASCII ғàíà åìåñ, êîìïüþòåðëåð ìåí òåëåôîíäàðäà қîëäàíàòûí áàðëûқ êîäòàó, ðåòòåó æәíå ³çäåó ñòàíäàðòòàðûíà ñәéêåñ æàñàëғàí. Ñåáåá³, îñû ñòàíäàðòàðäûң қàç³ðã³ қàçàқ әë³ïáè³íå àðíàëғàíûí á³ç æàñàäûқ, îëàð ìûíà ñòàíäàðòòàð ҚÐ ÑÒ 1048-2002, ҚÐ ÑÒ 2045-2010, ҚÐ ÑÒ 2046-2010 29.03.2013
121. ASCII êåñòåñ³íåí àóûòқûìàé æàñàëғàí íұñқàñûíà ðàқìåò! Òåõíèêàëûқ òұðғûäàí çîð ïàéäàñû áàð! Ò.Í. 29.03.2013
122. åãåð ó äûáûñû ñөçä³ң áàñûíäà íåìåñå îðòàñûíäà äàóûññûç äûáûñòàðäûң àëäûíäà êåçäåññå, îíäà îë ìàңàéûíäàғû áóûííûң æ³ң³øêåë³ã³íå íåìåñå æóàíäûғûíà áàéëàíûñòû ү íåìåñå ұ äûáûñûíà àëìàñòûðûëàäû (ìûñàëû, óëåó=үëåó, óìàæäàó=ұìàæäàó, óäìóðò=ұäìұðò, ñóðåò=ñүðåò, ôîðìóëà=ôîðìұëà) æәíå åãåð ó äûáûñû ñөçä³ң ñîңûíäà äàóûññûç äûáûñòàðäàí êåé³í êåçäåññå, îíäà îë àëäûңғû áóûííûң æ³ң³øêåë³ã³íå íåìåñå æóàíäûғûíà áàéëàíûñòû үó íåìåñå ұó ò³ðêåñ³íå àëìàñòûðûëàäû (ìûñàëû, êåëó=êåëүó, áàðó=áàðұó). 30.03.2013
123. 133tegi erexe bojynca, 1-aediste: tvfan kun - twfan kun; kulvge bolmajdy- kuluge bolmajdy; ajvdyh apany- ajwdyh apany; bas ijvge bolady- bas ijuge bolady. osy tektes maetinder osylaj almastyrylady ma? tvsinbedim ! sonda davyssyz v qajda ketti? åðåæå òåê òүá³ð ñөçäåðãå ғàíà àðíàëғàí, àë æàëғàó ìåí æұðíàқ өçãåðìåéä³. Ñîíäûқòàí êүëóãå åìåñ òåê êүëó=êүëүó, ÿғíè êүëүóãå 30.03.2013
124. 133 tegi erexeni bylay özgertsek.åãåð ó äûáûñû ñөçä³ң áàñûíäà íåìåñå îðòàñûíäà äàóûññûç äûáûñòàðäûң àëäûíäà êåçäåññå, îíäà îë ìàңàéûíäàғû áóûííûң æ³ң³øêåë³ã³íå íåìåñå æóàíäûғûíà áàéëàíûñòû үó íåìåñå ұó äûáûñûíà àëìàñòûðûëàäû (ìûñàëû, óëåó=үëåó, óìàæäàó=ұìàæäàó, óäìóðò=ұóäìұðò, ñóðåò=ñүóåò, ôîðìóëà=ôîðìұóëà) æәíå åãåð ó äûáûñû ñөçä³ң ñîңûíäà äàóûññûç äûáûñòàðäàí êåé³í êåçäåññå, îíäà îë àëäûңғû áóûííûң æ³ң³øêåë³ã³íå íåìåñå æóàíäûғûíà áàéëàíûñòû үó íåìåñå ұó ò³ðêåñ³íå àëìàñòûðûëàäû (ìûñàëû, êåëó=êåëүó, áàðó=áàðұó). 30.03.2013
125. 134, 135 tegi pikirlerimdi kucinen qaldyrdym. Sizderdih 133 tegi erexelerihiz oete koeregendik xexim bolfan! 30.03.2013
126. 133 tegi erexeni sael oezgertip , «áó=áұ», «ñó=ñұ»,êåëó=êåëү, áàðó=áàðұ… osy tektes v fa qatysty soezderdi osylaj xazvfa bola ma? 30.03.2013
127. 133 tegi erexe bojynca , Sozderge xalfanatyn qosymcanyh aeserinen twyny soez ben tuebir soezderdih tuebiri uqsamajtyn qajcylyq twylady, Mysaly 1-nusqa bojynca: oqwv,oqwcy;Keluw , keluci; xwv, xwsan; twv, twfan; svw , swfa. Sondyqtan vqsas soezder qosymca xalfafanda uqsamaj qalvy mvmkin. Mysaly: swvfa tusip ketti, swfa tusip ketti . Munda svwfa , svfa bolyp eki turli xazylyp qalwy mumkin . 30.03.2013
128. 133 tegi erexe bojynca , Sozderge xalfanatyn qosymcanyh aeserinen twyny soez ben tuebir soezderdih tuebiri uqsamajtyn qajcylyq twylady, Mysaly 1-nusqa bojynca: oqwv,oqwcy;Keluw , keluci; xwv, xwsan; twv, twfan; svw , swfa. Sondyqtan vqsas soezder qosymca xalfafanda uqsamaj qalvy mvmkin. Mysaly: swvfa tusip ketti, swfa tusip ketti . Munda svwfa , svfa bolyp eki turli xazylyp qalwy mumkin . 30.03.2013
129. 133 tegi erexe ecqandaj maesele de, qajcylyq ta tvdyrmajdy eken, sondyqtan 137, 138 degi kozqarasym qae koerinedi ! Kecirihizder! 30.03.2013
130. jambwr 03.04.2013
131. Ìүëäå àóûñïàé қîéғàíûìûç æөí ñèÿқòû!!!! Àóûñó øåø³ë³ï êåòò³ 03.04.2013
132. Қàðñûìûí åðòåң ò³ë³ì³ç íå áîëàäû???? ìûíà àëôàáèòò³ қîëäàíàòûí áîëñàқ àғûëøûí ò³ë³í үéðåíãåäå íå áîëàäû???? Egememdi qazaqtyh tili bolady!!! 03.04.2013
133. Ìåí Êèëèðèöàíû қîëäàéìûí Ëàòûíғà өòó 14.02.2012 êүí³ øåø³ë³ï қîéғàí 03.04.2013
134. v - ұó, v - үó, ó - w. osylaj belgilesek utarymyz mol. mysaly: Ajv, Koektv, Kir jvv, Taw, Baw, Saw, Egew, Bv, Sv, Aewdem xer, Aw, Bawyrxan COW, Cymkent COW, Waex, Waede, Tjylyw, vyq..... Yafynj dawistilarmen bvyn qurafanda V, Dawyssydarmen bvyn qurasa W Dep belgilewimiz kerek . 03.04.2013
135. sv, bv, barv, kelv, ajv, kulv, qulaq turv, taw, saw, belbew....... 03.04.2013
136. Kazyr koecpesek te, keler urpaq uecin, mejli bir fasyrdan kejin koecsek te, eh xaqsy , utymdy xobany dajyndap qojwymyz artyqtyq etpejdi , zerttew kerek baerin de, Tilimizdi rvkhymyzdy xahfyrtvymyz kerek! 03.04.2013
137. Dawyssyz bvynda v - ұó, v - үó, Al,dawysty bvynda ó - w. Mysaly : Sv, Tv, bv, svret, kelv, barv,kuelv, juerv, egv, sebv, tebv,.....taw, saw, bew, tortew,ekew, Belbew,tergew, Daew, ... 03.04.2013
138. v - (ұó, үó), w - ó, u - ұ, ue - ү. 03.04.2013
139. Êèëèðèö da , y dybysy birde ұó, birde үó, birde y di berip , anyq bolmafan. Onyh uestine basy artyq kuerdeli aeripter bar. 03.04.2013
140. A, Ä, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, Ñ, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z bolu kerek! Áîëìàéäû. Íåãå, îë íåã³çäåìåäå æàçûëғàí 03.04.2013
141. òaó ñóû - taw svy. 03.04.2013
142. î÷êè êөç³ëä³ð³ê 03.04.2013
143. 2-xobany azyraq oezgertv kerek, xaha alphbijde (ұó, үó)-dih xijligi xofary boldtyndyqtan , osylaj belgilesek koep yqcam bolady, utarymyz mol! Onyh uestine kirijlitsyjadada osylaj aedettengenbiz, koep awytqymajmyz!!! 03.04.2013
144. 2-xobany azyraq oezgertv kerek, v-(ұó, үó), â-vh . xaha alphbijde (ұó, үó)-dih xijligi xofary boldtyndyqtan , osylaj belgilesek koep yqcam bolady, utarymyz mol! Onyh uestine kirijlitsyjadada osylaj aedettengenbiz, koep awytqymajmyz!!! 03.04.2013
145. Waqyt zymyrap oetvde, Asyfam safan xetvge! 03.04.2013
146. Ұұ - ì³íäåòò³ òүðäå Uu áîëó êåðåê!!! Өéòêåí³ áұë äàóûñòû äûáûñ. Óó - äàóûññûç äûáûñ áîëғàíäûқòàí,æәíå áàñқà ò³ëäåðäå Ww әð³ï³ Óó äåï òå îқûëàòûíäûқòàí îíû Ww äåï áåëã³ëåó êåðåê. Àë Үү-í³ Vv äåï íåìåñå Ue,ue äåï áåëã³ëåãåí äұðûñ. Æåêå ìàғàí Vv äåï áåëã³ëåãåí ұíàéäû. Өéòêåí³ Үү - Vv үíäåñ³ æàқûí, æәíå ñóðåò³ äå æàқûí. Çåðòòåï, åñêåðåì³ç 04.04.2013
147. ô - ph äåï áåëã³ëåãåíä³êòåí, â - bh äåï áåëã³ëåãåí æөí. Äàóûññûç ê³ðìå әð³ïòåðä³ ...h æàëғàï æàçғàí äұðûñ. Æәíå ìûíàíû äà қîñóғà áîëàäû: Õ,õ (æóàí) - Qh,qh (õàëûқ - qhalyq, õàò - qhat). Һ,һ (æ³ң³øêå) - Kh,kh (ãàóһàð - gawkhar, қàһàðìàí - qakharman). Қàçàқ ò³ë³íäå äàóûññûçäàð æ³ң³øêå æóàíғà áөë³íáåéä³ 04.04.2013
148. àñòàíà 04.04.2013
149. baruw, keluew. barv, kelv. (-uw,-uew)=-v. 04.04.2013
150. Qalyptasyp latyn qazaq araly, Az qazafyh soeytip oqcaw qalady . Sonymenen op ohaj aq xofalady. Sondyqtan qazaq latynfa koecem dese, eh aldymen, Qazaqstandafy orys tilin latynfa koecirip alyp, qazaq tilin sonan kejin baryp ojlassa bolady. Kha kha kha!... Ò³ëåó³ æàқñûíûң өç³ äå æàқñû, àë... 04.04.2013
151. Bugin bajandamany tyhdadyh. Mafan wnady. Eh bastysy afylcyn aelipbyi xetkilikti. Qoldajmyn. 04.04.2013
152. 2-әä³ñ áîéûíøà ÿàëìàñòûðûëғàí ìәò³íäåðäåã³ , Suw(Ñó),Buw(Áó), Baruw(Áàðó),Keluew(Êåëó),Kueluew(Êүëó). …Ó-ғà қàòûñòû îñû òåêòåñ ñөçäåð ÿәêè áóûíäà Áûëàé àëìàñòûðñàқ ûқøàì æàçûëàäû: Sv, Bv, Barv, Keluev, Kuelv. Munda: -uw=-v, -uew=-v. Ìûñàëû: Taw suwy(Òàó ñóû)=Taw svy, Waqyt oetuewde(Óàқûò өòóäå)=Waqyt oetvde, … 05.04.2013
153. 2-әä³ñ áîéûíøà ÿàëìàñòûðûëғàí ìәò³íäåðäåã³ , Suw(Ñó),Buw(Áó), Baruw(Áàðó),Keluew(Êåëó),Kueluew(Êүëó). …Ó-ғà қàòûñòû îñû òåêòåñ ñөçäåð ÿәêè áóûíäà Áûëàé àëìàñòûðñàқ ûқøàì æàçûëàäû: Sv, Bv, Barv, Keluev, Kuelv. Munda: -uw=-v, -uew=-v. Ìûñàëû: Taw suwy(Òàó ñóû)=Taw svy, Waqyt oetuewde(Óàқûò өòóäå)=Waqyt oetvde, … 05.04.2013
154. 2-әä³ñòå, ìәò³í àëìàöòûðöàқ , 133-òåã³ åðåæå , áîéûíøà <òóðà>(äұðûñ) ,<Òóðàëàó>(äұðûñòàó), <қóðàó>(ñîëó),..... äåãåí ìәò³í <òұðà>(tura),<òұðàëàó>(turalaw),құðàó(quraw) áîëûï, әñ³ëã³ ñөçäåðä³ң ìàғûíàñû өçãåð³ï êåòêåí. äåìåê ,133- òåã³ åðåæåäå øèê³ë³ê áàð(ìåí³ңøå <ұ>,<ү>- ғà åìåñ, <-ұó>,<-Үó>-ғà àëìàñòûðûëñà äұðûñ áîëàäû.ìәñåëå òóûëìàéäû). 05.04.2013
155. 2-әä³ñ áîéûíøà ÿàëìàñòûðûëғàí ìәò³íäåðäåã³ , Suw(Ñó),Buw(Áó), Baruw(Áàðó),Keluew(Êåëó),Kueluew(Êүëó). …Ó-ғà қàòûñòû îñû òåêòåñ ñөçäåð ÿәêè áóûíäà Áûëàé àëìàñòûðñàқ ûқøàì æàçûëàäû: Sv, Bv, Barv, Keluev, Kuelv. Munda: -uw=-v, -uew=-v. Ìûñàëû: Taw suwy(Òàó ñóû)=Taw svy, Waqyt oetuewde(Óàқûò өòóäå)=Waqyt oetvde, … 145-150,152,154,155,160, 162-166, Æàóàï íåã³çäåìåäå. Әéòñåäå, ñ³çäå Ó äûáûñû Sv, Bv, Barv ñөçäåð³íäå v òàңáàñûìåí, àë Taw ìåí Waqyt ñөçäåð³íäå w òàңáàñûìåí áåð³ëãåí. Îéëàғàíûңûçäû òåêñåð³ң³ç, ñîíàí êåé³í ұñûíûñòû á³ðàқ æàçûңûç. Áàñқàëàðғà äà îðûí қàëòûðûңûç... 05.04.2013
156. men bul arada , v tahbasy arqyly latyndafy eki dybys tirkesi , uew, uw, tirkesin belgilep, yqcam xazvdy daeriptep otyrmyn, qajdafy bir kirme aeripke bergenshe…… qazyrghy qoldanyp xatqan orys aeripterinde bul xafyday bar -ghoj! mysaly: eki j. qalpaqty xane qalpaqsyz. é men È. v men w dih roly osymen uqsas. onyh uestine exelden aq suw, kiruew, ... dep emes , sv, bv, kirgizv, kirv, ... dep xazvfa dafdylanfnbyz. 05.04.2013
157. Qoldanystagy aelpibijdegi È- dwysty dybys emes, qayta ol , (-ûé, -ié)-osy tirkestih , yqsham xazylgan , ß sekildi kuerdeli aerip dep tuesinw kerek. sonda taeweldik xalfawynyh uecinci xafyn xalfawdafy qajcylyq twylmajdy, erexe oez -oezinen durys bolady. mysaly: Mûé bolmay MÈ dep yqcam xazfan. Sondyqtan, osy turfydan qarafanda degen ecqandaj tildik erexege qaycy kelmejdi... 05.04.2013
158. Qoldanystagy aelpibijdegi È- dwysty dybys emes, qayta ol , (-ûé, -ié)-osy tirkestih , yqsham xazylgan , ß sekildi kuerdeli aerip dep tuesinw kerek. sonda taeweldik xalfawynyh uecinci xafyn xalfawdafy qajcylyq twylmajdy, erexe oez -oezinen durys bolady. mysaly: Mûé bolmay MÈ dep yqcam xazfan. Sondyqtan, osy turfydan qarafanda degen ecqandaj tildik erexege qaycy kelmejdi... 05.04.2013
159. Qoldanystagy aelpibijdegi È- dwysty dybys emes, qayta ol , (-ûé, -ié)-osy tirkestih , yqsham xazylgan , ß sekildi kuerdeli aerip dep tuesinw kerek. sonda taeweldik xalfawynyh uecinci xafyn xalfawdafy qajcylyq twylmajdy, erexe oez -oezinen durys bolady. mysaly: Mûé bolmay MÈ dep yqcam xazfan. Sondyqtan, osy turfydan qarafanda ,MÈû degen ecqandaj tildik erexege qaycy kelmejdi... 167-170, Íåã³çäåìåäå қàçàқ ò³ë³íäå òåê 28 òөë äûáûñ æәíå 3 ê³ðìå äûáûñ áàð äåë³íãåí. Ñîíäûқòàí æàңà әë³ïáèäå îðûñòûң áàñқà (¸, è, ö, ÷, ù, ý, þ, ÿ ) äûáûñòàðûíà îðûí æîқ. Àë қàëғàí ìәñåëåëåð әë³ïáèä³ң ìәñåëåñ³ åìåñ, îëàð қàçàқ ò³ë³í³ң òåê 31 äûáûñ íåã³ç³íäå æàңà îðôîãðàôèÿëûқ åðåæå æàñàóғà æàòàäû. Îëàðäûң æàñàëó үëã³ñ³ áåð³ëãåí. ̳íå, ò³ëãå íàғûç æàíàøûðëàð îñûғàí àò ñàëûñûï, îíû ëàòûí әë³ïáè³íå êөøïåé òұðûï æàñàó êåðåê!!! 05.04.2013
160. Ұñûíûëғàí әë³ïáè æîáàëàðû ғûëûìè íåã³çäåë³ï құðûëғàí. Ìåí 2-ø³ æîáàíû қîëäàéìûí. Ñåáåá³ îқûëóû îңàé áîëó үø³í òåðìèíäåð ìåí àäàìíûң ôàìèëèÿñûí æàçғàíäà  (V) æàëғûç áîëóû êåðåê. Îñû æîáàíû òåç³ðåê áåê³òó êåðåê. Åãåð 2-í³ң қîëäàóøûëàðû êөï áîëñà, îíäà 1-ø³í³ àëûï òàñòàéìûç. 06.04.2013
161. Û äûáûñûí X әð³ï³ìåí, É äûáûñûí Y әð³ï³ìåí, Æ äûáûñûí J әð³ï³ìåí áåëã³ñå Almatx åìåñ Almaty, Atxraw åìåñ Atyraw äåãåí äұðûñ ñèÿқòû. Çåðòòåó êåðåê. 06.04.2013
162. 170 æàóàï өòå ñàóàòòû áåð³ëãåí. Îðôîãðàôèÿ æàñàóғà ê³ð³ñåé³ê, áàóûðëàð! 06.04.2013
163. Æ äûáûñûí íåãå Zh äåï áåëã³ëåìåéì³ç Æ äûáûñûíûң êåçäåñó æè³ë³ã³ æîғàðû, á³ð ñөçäå á³ðíåøå ðåò êåçäåñó³ ìүìê³í, ìûñàëû, æûëæû, æàíæàë. Äåãåíìåí, çåðòòåéì³ç 06.04.2013
164. 1-æîáàíû қîëäàéìûí, æàңà àë³ïáèäå ү í³ң æèë³ã³ өñåä³, àåð³ï æèë³ã³í îéëàñó қàæåòò³, ү -ғà қàòûñòû ñөçäåð ûқøàì æàçûëàäû. ìûñàëû ñàëûñòûðûï êөðñåê: 1-æîáàäà: sujuv(ñүéó), kuluw(êүëó)… 2-әä³ñòå, suejuew, kueluew… 06.04.2013
165. II-ø³ әä³ñ äұðûñ ñèÿқòûá â-v êөçãå үéðåí³ï қàëғàíá àéòûëóäà äұðûñ êåëåä³ 10.04.2013
166. êèðèëäåã³ õ - ëàòûíøà qh, êèðèë һ - ëàòûíøà kh äåï æàçó êåðåê. Åâðîïàëûқ òåðìèíäåð үø³í â, ô ê³ðìå әð³ïòåð³í қàëäûðғàí ñåê³ëä³, àðàï òåðìèíäåð³ үø³í äå һ әð³ï³í қàëäûðó êåðåê. Àëëàһ, ôàқèһ, қàһàð, ò.ñ.ñ, æәíå қàçàқ ò³ë³íäåã³ ãàóһàð, қàһàðìàí. Қàç³ð ä³í äàìûï êåëå æàòûð, àðàï òåðìèíîëîãèÿñûíà ñұðàíûñ òà àðòàäû. Ñîíû àëäûí-àëà åñêåðó êåðåê. Áұäàí ұòïàñàқ, ұòûëìàéìûç. Êèðèëë әë³ïáè³íäå áåëã³ëåíãåí Һ ïåí X ê³ðìå äûáûñòàð. Àëғàøқûñû àðàáòàí, ñîңғûñû îðûñòàí. Îëàðäûң äûáûñòàëóû өòå æàқûí. Ñîíäûқòàí ëàòûí әë³ïáè³íäå òåê àëғàøқûñûí ғàíà áåëã³ëåó êåðåê. 11.04.2013
167. Âû ÷å èçäåâàåòåñü? áåç áóêâû "è" ìîå ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâà ïðîèçíåñòè íåâîçìîæíî.  êàçàõñêîì ÿçûêå íåò çâóêà "è", à åñòü ñëîæíûé çâóê "ûé" èëè "³é" â çàâèñèìîñòè îò òâåðäîñòè è ìÿãêîñòè îêðóæåíèÿ. Ïîýòîìó êàê â ðóññêîì ÿçûêå êàçàõñêèå ôàìèëèè ïèøóòñÿ áåç áóêâ ә,ө,³,ү,ұ,ғ,қ,ң, òàê æå â êàçàõñêîì ÿçûêå ðóññêèå ôàìèëèè äîëæíû ïèñàòüñÿ áåç áóêâ ¸,è,ö,÷,ù,ü,ú,ý,þ,ÿ. Ýòî çàêîí òîãî èëè èíîãî ÿçûêà, êîòîðîãî íàäî ïðèçíàòü, à íå íàâÿçûâàòü ñâîå... 12.04.2013
168. Z`aqsy bastama! Tek son`yna dejin ajaqtalyp, kemcilikteri tu`zelgennen kejin hana ajnalymha engizilse Qandaj kemcilikteri bar, naqty koersetsehiz bolady. 13.04.2013
169. Íåã³çäåìåäå æàçғàíñûçäàð: "Ñåáåá³, åãåð ó äûáûñû æàëàң ñөçä³ң áàñûíäà íåìåñå îðòàñûíäà äàóûññûç äûáûñòàðäûң àëäûíäà êåçäåññå, îíäà îë ìàңàéûíäàғû áóûííûң æ³ң³øêåë³ã³íå íåìåñå æóàíäûғûíà áàéëàíûñòû ұ íåìåñå ү äûáûñûíà àëìàñòûðûëàäû" - äåï. Äұðûñ åìåñ, áұë әðқàøàíäà áұëàé áîëà áåðìåéä³. 16.04.2013
170. Ìûñàëû: áàðóғà - áàðұғà (äұðûñ åìåñ, äұðûñû áàðұóғà), êåëóãå - êåëүãå (äұðûñ åìåñ, äұðûñû - êåëүóãå). Áұíäàé ìûñàëäàð êөï: êүòóãå, êүòóø³, қàëóғà, қàëóøû, ò.ñ.ñ. Áұëàðäûң áәð³íäå Ó-äû - òåê Ұ íåìåñå Ү äåï àóûñòûðàòûí áîëñàқ, қàòå áîëàäû, ò³ëä³ áұçàäû. Íåã³çäåìåí³ қàðàңûç 16.04.2013
171. 133 òåã³ åðåæåí³ ñәë-ðәë өçãåðòñåê: åãåð ó äûáûñû ñөçä³ң áàñûíäà íåìåñå îðòàñûíäà äàóûññûç äûáûñòàðäûң àëäûíäà êåçäåññå, îíäà îë ìàңàéûíäàғû áóûííûң æ³ң³øêåë³ã³íå íåìåñå æóàíäûғûíà áàéëàíûñòû үó íåìåñå ұó äûáûñûíà àëìàñòûðûëàäû (ìûñàëû, óëåó=үóëåó, óìàæäàó=ұóìàæäàó, óäìóðò=ұóäìұðò, ñóðåò=ñүóåò, ôîðìóëà=ôîðìұóëà) æәíå åãåð ó äûáûñû ñөçä³ң ñîңûíäà äàóûññûç äûáûñòàðäàí êåé³í êåçäåññå, îíäà îë àëäûңғû áóûííûң æ³ң³øêåë³ã³íå íåìåñå æóàíäûғûíà áàéëàíûñòû үó íåìåñå ұó ò³ðêåñ³íå àëìàñòûðûëàäû (ìûñàëû, êåëó=êåëүó, áàðó=áàðұó). 17.04.2013
172. 157. Ìàғàí 1-æîáà ұíàéäû. Ұұ - ì³íäåòò³ òүðäå Uu áîëó êåðåê!!! Өéòêåí³ áұë äàóûñòû äûáûñ. Óó - äàóûññûç äûáûñ áîëғàíäûқòàí,æәíå áàñқà ò³ëäåðäå Ww әð³ï³ Óó äåï òå îқûëàòûíäûқòàí îíû Ww äåï áåëã³ëåó êåðåê. Àë Үү-í³ Vv äåï áåëã³ëåãåí äұðûñ. Æåêå ìàғàí Vv äåï áåëã³ëåãåí ұíàéäû. Өéòêåí³ Үү - Vv үíäåñ³ æàқûí, æәíå ñóðåò³ äå æàқûí. 17.04.2013
173. Áóûíñûç ò³ë³ң, Áóóëû ñөç³ң, Әñåðë³ àäàì ұғëûíà. ʳñ³í³ң ñөç³í Ұққûø-àқ өç³ң, Қèñûғûí òүçåï òóғðûғà. Ñåç³ìïàç êөң³ë Æûëû æүðåê. Òàïïàäûì äåï òүң³ëìåñ. Á³ð òәó³ð äîñ Òûì-àқ êåðåê, Îéû ìåí ò³ë³ áөë³íáåñ. 17.04.2013
174. à-à,àå-ә,b-á,bh-â,c-ø,d-ä,e-e,f-ô,g-ã,h-ң,i-i,j-æ,k-k,kh-x,ë-l,ì-m,n-í,o-o,oe-ө,p-ï,q-қ,r-ð,s-c,t-ò,u-ұ,ue-ү,v-û,w-ó,x-ғ,ү-é,z-ç(<û>-ғà -äàí ãөð³ ñүóðåò³ ұқñàñòàó,әð³ àéàғû æîқ,қûñқàëàó -äû áåðãåí äұðûöûðàқ, <ғ>-ғà -äàí ãөð³ äûáûöòàëóû æàқûí,áàñû æîқ,қûöқàëàó <õ>-íû áåðñåê! áұë íұñқàäà àë³ïá³éä³ң êөðêåìä³ã³ åñêåð³ëä³!....). 22.04.2013
175. 1-әä³ñòå , v-û,ү-y áîëûï àëìàñòûðûëñà ( <û>-ғà y-äàí ãөð³ ñүóðåò³ ұқñàñòàó,әð³ àéàғû æîқ,қûñқàëàó v-äû áåðãåí äұðûcûðàқ, û íûң æ³éë³ã³ îòå æîғàðû ,àë³ïá³éä³ң êөðêåìä³ã³ åñêåð³ëó ò³é³ñ!). 22.04.2013
176. ñàғûíäûì àëìàòûìäû,saxvndvm almatvmdv,safvndvm almatvmdv,safyndym almatymdy.... 22.04.2013
177. 189-äû қîëäàéìһí, òåê қàíà êîìïүéòåðä³ң 26 àåð³íåí áîëàñà , әð³ïòåðä³ң êûíîïêà òàқòà(ò³ë òàқòà)-äàí òåç áàñûëұó,òåç òàáûëұó ìұìê³íä³ã³ , әð³ïòåðä³ң æ³éë³ã³íå ñàé áîëұóû,,éàғíûé æ³éë³ã³ æîғàðûñû òåç òàáûëàòûí îðûíäà áîëұóû êåðåê! өéòêåí³ ê³íîïêà òàқòàíû өçãåðòұóãå êåëìåéä³... <û>-íûң æ³éë³ã³ îòå æîғàðû,àë , áîëñà -ғà қàðàғàíäà òàқòàäàí òåç òàáûëàäû åêåí.... 22.04.2013
178. <û>-íûң æ³éë³ã³ îòå æîғàðû,àë ,v áîëñà y -ғà қàðàғàíäà òàқòàäàí òåç òàáûëàäû åêåí.... 22.04.2013
179. Өòå íàøàð!!! Қàçàқ ò³ë³í³ң çàңäûëûқòàðûíà ñàé êåëìåéä³!!! Áұë àëôàâèò қàáûëäàíñà қàçàқ ò³ë³í³ң құðûғàíû!!! Қàçàқ ò³ë³í³ң қàíäàé çàңäûëûқòàðûíà ñàé êåëìåéä³? Ñûí êîíòðóêòèâò³ áîëóû êåðåê. Êåð³ñ³íøå, áұë құðûï áàðà æàòқàí қàçàқ ò³ë³í òүçåòåä³. 22.04.2013
180. Altvn kuen aspanv, Altvn daen dalasv, Erliktih dastanv, Elime qaracv! Ejelden er degen Dahqvmvz cvqtv xoy, Namvsvn bermegen, Qazaxvm mvqtv xoy! Qayvrmasv: Menih elim, menih elim, Guelih bolvp egilemin, Jvrvh bolvp toegilemin, elim! Tuwxan jerim menih, QAZAQSTANVM! Urpaqqa jol acqan, Keh baytaq jerim bar,Birligi jarasqan taewelsiz elim bar, Qarsv alxan waqvttv, Maehgilik dosvnday,Bizdih el baqvtv, Bizdih el osvnday! Dvrysy: Altyn kun aspany,Altyn kun aspany ... 23.04.2013
181. Æàқñû íұñқà øûíäûғûíäà... Á³ðàқ Ø-Sh ÷-ch æ-zh îñûëàé æàçûï êåëä³ê қîé? Àë åíä³ òөìåíã³ æàқòàғû åê³íø³ әä³ñ³ äұðûñ äåï îéëàéìûí. Ø æәíå Æ - әð³ïòåð³í³ң æè³ë³êòåð³ æîғàðû, îëàð æàëғûç òàңáàìåí áåëã³ëåíó³ қàæåò. × - қàçàқ ò³ë³íäå æîқ. 24.04.2013
182. Åãåð Ø-Sh ×-ch Æ-zh îñûëàé æàçûëñà, ìåêòåï îқóøûëàðû äà қèíàëìàñ åä³ àғûëøûí ïәí³íåí...Sebebi, agylshyn tilinde Sh- ch-÷ zh-æ äәë îñûëàé îқûëàäû ғîé... 70 æûë îðûñ ò³ë³íå қàðàäûқ, åíä³ àғûëøûí ò³ë³í³ң қàìûí îéëàéìûç áà? 24.04.2013
183. Á³çãå êèðèëëèöà әð³ï³íåí "ö, ¸, ù, һ" ìûíà әð³ïòåð, àë Ëàòûí әð³ïòåð³íåí "x, j" әð³ïòåð³ êåðåê åìåñ ñåê³ëä³. Ñåáåá³ ëàòûíøà j әð³ï³ àғûëøûíò³ë³íäå æ áîëûï îқûëàäû, àë á³çäå æ әð³ï³ zh äåï òå æàçûëàäû, ñîíäûқòàí ìåêòåï îқóøûëàðû øàòàñòûðìàó үø³í j әð³ï³í àëûï òàñòàéûқ. Êèðèëëèöà әð³ï³íäåã³ "Õõ" әð³ï³ àғûëøûíøà "Í һ" әð³ïòåð³ìåí îқûëàäû. Àë êèðèëëèöàäàғû "ң" әð³ï³ ëàòûíøà "nh" әð³ï³ìåí áåëã³ëåó êåðåê, àë ñîíäà ëàòûí әð³ï³íåí Õõ әð³ï³í àëûï òàñòàé ñàëñàқ áîëàäû. Àғûëøûíøà Ff әð³ïòåð³ êèðèëëèöàäà Ôô áîëûï îқûëàäû. Ñîíäûқòàí Êèðèëëèöàäàғû Ғғ әð³ï³í ëàòûíøà Gh gh äåï áåëã³ëåãåí äұðûñ. Қàëғàí әð³ïòåð äұðûñ äåï îéëàéìûí...Àë åíä³ ìåí³ң á³ð îéûì æåòïåé òұðғàíû êèðèëëèöàäàғû "Ұçàқ È è" әð³ï³í қàëàé áåëã³ëåñåê åêåí äåï îéëàéìûí??? Á³ð "қûñқà é" әð³ï³íå æàқûí áîëó êåðåê қîé??? Îñûíûң æàóàïòàðû íåã³çäåìåäå 24.04.2013
184. a-à, àå-ә, b-á, c-ö, d-ä, e-å, f-ô, g-ã, gh-ғ, h-õ, i-è, ³å-³, k-ê, l-ë, m-ì, n-í, nh-ң, o-î, îå-ө, p-ï, q-қ, r-ð, s-ñ, t-ò, u-ұ, v-â, w-ó, y-û, ue-ү, z-çá iw-þ ia-ÿ Îñû íұñқà äұðûñ áîëàòûí ñèÿқòû?! Áðàқ қàçàқòûң ³ әð³ï³í қàëàé ³ñòåéì³ç. Ëàòûíøà ³ әð³ï³í әäåé³ è äåï қîéäûì ñîë êåçäå è+à=ß, è+ó=þ (i+a=ia, i+w=? Äұðûñû æ³ң³øêå áóûí үø³í ÿ = é+ә, þ = é+ү, àë æóàí áóûí үø³í ÿ = é+à, þ = é+ұ 24.04.2013
185. åñëè òàêîé àëôàâèò áóäåò â áóäóùåì, íî ÿ íàäåþñü ÷òî íå áóäåò, òî âñþ íàñåëåíèþ íàäî áóäåò îáðàòíî ó÷èòü àëôàâèòó, ñëåäóþùèå ïîêîëåíèå äîëæíû áóäåò ó÷èòü 3 ðàçíûõ àëôàâèòà (êàçàõñêèé, ðóññêèé, àíãëèéñêèé). Êàæäûé ÿçûê äîëæåí èìåòü ñâîé ñîáñòâåííûé àëôàâèò. Êòî õî÷åò èçó÷èòü ÿçûê, òîò è áóäåò ó÷èòü åãî àëôàâèò. Òàê áûëî, åñòü è áóäåò. 27.04.2013
186. àìïèöèëëèí, öèòðàìîí, öåìåíò, öèëèíäð, öèðê ò.á êàëàé æàçûëàòûí áîëàäû? Қàçàқ ò³ë³íäå è æәíå ö äûáûñòàðû æîқ, îëàð îðûñ ò³ë³í³ê³. Ñîíäûқòàí ëàòûí әë³ïáè³íå өòïåé òұðûï è ìåí ö-íû àëûï òàñòàï æàңà îðôîãðàôèÿ æàñàó êåðåê. 28.04.2013
187. ò³ëãå ûңғàéëàñòûðûï, ìûñàëû: әìï³éòñåëë³éí, òñ³éòðàìîí, òñåìåíò, òñ³éëåíä³ð, òñ³éð³ê 28.04.2013
188. Ñàëàìàòñûç áà! Îñû æàñàғàí åңáåêòåð³ң³ç çîð åêåíä³ã³ êөð³í³ï òұð. Æàñàëғàí ëàòûí әë³ïïåң³çãå êåë³ñåì³í. Á³ðàқ îíûң қàòàðûíà â,ô,õ әð³ïòåð³í қîñқàíûңûç äұðûñ åìåñ äåï îéëàéìûí. Ñåáåá³ êåéá³ð òåðìèí ñөçäåðä³ қàçàқøà àóäàðóғà áîëàäû (ôàêò-øûíäûқ, õàëàò-øàïàí, ôàðôîð-øûíû íåìåñå æàңà ñөçäåðä³ îéëàï òàáó àðқûëû õîð-әóåíòîï äåãåí ñèÿқòû), àë êåéá³ðåóëåð³í қàçàқ ò³ë äûáûñòàëó çàңäûëûғûíà ñәéêåñòåíä³ðóãå áîëàäû (ôèçèêà-ïèçèêà, õëîð-қûëîð, ôåëüåòîí-ïåë³éåòîí, ôîðìóëà-ïîðìóëà, ôåäåðàöèÿ-ïåäåðàòûñûéà). Àäàì åñ³ìäåð³í àëñàқ Ô¸äð-ϳéөä³ð, ϸòð-Ïûéîòûð äåãåí ñèÿқòû áîëûï æàçûëñûí. Àóäàðûëìàé åí³ï êåòêåí òåðìèíäåðä³ àóäàðûï, қàçàқ ò³ë³í қàçàққà áөòåí ò³ë åòó қàó³ï³í òóäûðìàñ үø³í â, ô, õ äûáûñòàðûí қàëäûðó ұñûíûëàäû, îëàð ò³ë çàңäûëûқòàðûí áұçáàéäû. 29.04.2013
189. қàòåëåñ³ïï³í ôèçèêà-ï³éç³éêә 29.04.2013
190. æ ,è,é,³ әð³ïòåð³í қàéòà қàðàó êåðåê ñèÿêòû íàқòû æîëûí ұñûíûңûç 30.04.2013
191. È ìåí É -ä³ òåê Y äåï áåëã³ëåï, қîñûìøà åðåæå øûғàðó êåðåê: Åãåð Y ñөçä³ң áàñûíäà íåìåñå äàóûññûç äûáûñòàí êåé³í êåëåò³í áîëñà, îíäà ²É, ÛÉ äåï îқûëàäû äåï. Ìûñàëû YNE - îқûëóû ²ÉÍÅ, KYIK - îқûëóû ʲɲÊ. 02.05.2013
192. Êåø³ðåñ³ç, áûëàé: JNE - îқûëóû ²éíå, KJIK - îқûëóû ê³é³ê. 02.05.2013
193. Ó äà ñîë òәð³çä³. Ñөç áàñûíäà íåìåñå äàóûññûç äûáûñòàí êåé³í êåëåò³í áîëñà, ұó íåìåñå үó äåï îқûëàäû äåï. Ìûñàëû: WYS - îқûëóû ҰÓÛÑ, SW - îқûëóû ÑҰÓ 02.05.2013
194. u - ó, w - ұ, v - ү íåãå? 02.05.2013
195. Kelvu, Barwu, Swu, Awurwu êåëүó = kelvw, áàðұó = baruw, ñұó = suw, àóûðұó = awyruw 02.05.2013
196. ñåáåá³ "WV,VW" òåç îқûғàíғà ûңғàéñûç ұү = wv ìүëäå êåçäåñïåéä³ 02.05.2013
197. áұë әë³ïïåí³ң òåê êîìïüþòåðäåã³ ûңғàéëûғûí ғàíà åìåñ, қîëìåí æàçғàíäàғû ûңғàéëûғûí äà åñêåðó êåðåê қîëìåí æàçғàíäà íå ûңғàéñûç? 02.05.2013
198. "Àóäàðûëìàé åí³ï êåòêåí òåðìèíäåðä³ àóäàðûï, қàçàқ ò³ë³í қàçàққà áөòåí ò³ë åòó қàó³ï³í òóäûðìàñ үø³í â, ô, õ äûáûñòàðûí қàëäûðó ұñûíûëàäû, îëàð ò³ë çàңäûëûқòàðûí áұçáàéäû." . Á³ð³íø³äåí, қàçàқ ò³ë³ қàçàққòà áөòåí ò³ë áîëó қàó³ï³ ò³ïò³ ìүìê³í åìåñ. Ìûñàëû: èíòåðíåò - ғàëàìòîð, îñòàíîâêà - àÿëäàìà, ïðîñïåêò - äàңғûë, êðåäèò - íåñèå ò.ñ.ñ. æàңà ñөçäåð қàç³ðã³ қàçàқ ò³ë³íå åì³í-åðê³í åí³ï êåòêåí. Êåð³ñ³íøå, қàçàқ ò³ë³ îäàí әð³ áàè òүñåä³. Åê³íø³äåí, â, ô, õ äûáûñòàðû ò³ë çàңäûëûқòàðûí әðèíå áұçàäû, àç áîëñà äà áұçàäû. Қàçàқ ò³ë³íäå 28 әð³ï áàð, îäàí àðòûқ åòóãå áîëìàéäû. Қàçàқ ò³ë³ òàçà áîëó êåðåê. Әðèíå øàëàқàçàқòàð îíäàéғà қàðñû áîëàäû. Á³ðàқ îëàðғà ұíàñûí ұíàìàñûí, қàçàқ ò³ë³ òàçà áîëó êåðåê. ғàëàìòîð = ãëîáàëüíàÿ ñåòü 08.05.2013
199. äұðûñ 15.05.2013
200. "ұү = wv ìүëäå êåçäåñïåéä³" . ѳçäåðäå W - Ó, V - Ү áîëûï òұð. Ñîíäûқòàí Ó - U, Ү - V, Ұ - W äåï æàçñà ûңғàéëû áîëàäû äåãåí³ì ғîé. Ұ - Ү-í³ң æóàí àéòûëóû. W äåãåí åê³ V қîñûíäûñû. V-íû Ү äåñåê, ñîíäà W - Ұ áîëàäû. Àë Ó êәä³ìã³ U áîëûï қàëà áåðñ³í. Æàëïû қàðñû åìåñï³ç... 17.05.2013
201. êåé äûáûñòàðäûң òàңáàëàíóû äұðûñ åìåñ Қàéñû äûáûñòàð æәíå íåãå? 20.05.2013
202. êåø³êêåí³ìå êåø³ð³ì ñұðàéìûí 21.05.2013
203. æàқñû íұñқà 27.05.2013
204. Äұðûñ åêåí 27.05.2013
205. Қàçàқ ò³ë³íå îðôîýïèÿ êåðåê åìåñ. Өéòêåí³ îë қàçàқ ò³ë³í³ң үíäåñò³ê çàңûí áұçàäû. Қàëàé åñò³ëåä³ ñîëàé æàçûëñà, áұäàí îңàé ò³ë áîëìàéäû. Ìûñàëû: äұðûñ – äұðұñ, үø³í – үøүí, құðûëûñ – құðұëұñ, ìүìê³í – ìүìêүí, æұìûñ – æұìұñ, құқûқ - құқұқ ò.ñ.ñ. ѳçäåð ñîғàí äà íàçàð àóäàðғàíûңûç æөí. Қàçàқ ò³ë³íäå îðôîýïèÿ қàæåò! Á³ðàқ îðôîýïèÿ ìåí îðôîãðàôèÿíû æàқûíäàñòûðó êåðåê. ѳçä³ң àéòқàíûңûç åð³í үíäåñò³ã³ ìåí åçó үíäåñò³ã³. Îíäàé үíäåñò³ê áàøқұðò ò³ë³íäå áàð. Áұë äұðûñ. Ñîíäûқòàí қàçàқ îðôîãðàôèÿñûí қàéòà æàçó êåðåê. Îíû ëàòûí әë³ïáè³íå êөøïåé òұðûï æàñàó êåðåê. Åãåð îñûғàí қàòûñàì äåñåң³ç, á³ç ñ³çä³ қîëäàéìûç! Îíû ìûíà әä³ð³ñêå sharalt@mail.ru æàçûңûç. 31.05.2013
206. /www.mtdi.kz/til-bilimi/dybys-juiesi/2173-shynymende-bogde C³çä³ң àéòқàíûçғà қîñûëàìûí. Á³ðàқ, әòòåãåí-àé, 70 æûëäà òîí êåëòå ï³ø³ëä³ ғîé. Àқàң ñèÿқòû ìàðқàñқàëàð æîқ қîé! Ñîíäûқòàí îíûң áәð³í қàéòàðó өòå қèûí, æàңà áóûí қàçàқ қàáûëäàé ìà åêåí? Çèÿííûң ê³ø³ñ³í òàңäàғàí æөí øûғàð... . 02.06.2013
207. Bylaj dep taqy bir nuska zhasap coerixizshi: a - a, ә - ae, á - b, ê - c, ä - d, å - e, ô - f, ã - g, i - i, é - j, қ - k, õ - kh, ë - l, ì - m, í - n, î - o, ө - oe, ï - p, ғ - q, ð - r, ñ - s, ø - sh, ò - t, ұ - u, ү - ue, â - v, ó - w, ң - x, û - y, ç - z, æ - zh. 23.06.2013
208. Әқòàé Әíóәðáåê Äұðûñû Әêòәé íåìåñå Àқòàé, ñîíäûқòàí Aektaej nemese Aqtaj 03.07.2013
209. Ðàäîñòîâåö Â.Ê., Ðàäîñòîâåö Â.Ê., Øìèäò Î.Í. «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò íà ïðåäïðèÿòèè è â îòðàñëÿõ» - Àëìàòû: Öåíòðàóäèò Êàçàõñòàí, 2002 ã. 18.07.2013
210. åê³íø³ ñûíûïқà áàðó 24.07.2013
211. òүñ³íáåéì ,íåãå áұíû îéëàï øûғàðä åêåí.Îñû өç³ì³çä³ң әð³ïòåð³ì³ç äұðûñ åä³ ғîé Ñîë өç³ң³çä³ң әð³ïòåð³ң³çáåí SMS æàçûï, æ³áåð³ï êөð³ң³ç... 25.07.2013
212. ñîñûí íåã³çäåìå қàéäà,îқèûқ. 25.07.2013
213. Ìåí³ңøå,1ø³ æîáà äұðûñ.Өéòêåí³ îқóғà ûңғàéëû.2 ìåí 3 қèûíäàó ñèÿқû.Ñåáåá³ øұáàðòûëûï ұçàï êåòêåíÎңàé æîëûíà êөøåéê òå îíû қàëàé æàòòàï æүðåì³ç 25.07.2013
214. èçáàâëÿéòåñü îò ôîíåòè÷åñêè íåîáðàáîòàííûõ ðóñèçìîâ,áåñèò ÷èòàòü òàêèå ñëîâà:ôðàçåîëîãèêàëûқ,ñèíîíèìäåð è òï,íå áûëî áû ñîâêà ÿçûê áûë áû ÷èùå 25.07.2013
215. Îòàíûң үø³í îòқà òүñ êүéìåéñ³ң 04.09.2013
216. òåê òàíáàëàíóû ìàòåìàòèêà 06.09.2013
217. â æәíå ү әð³ïòåð³í³ң 2-íұñқàñû äұðûñûðàқ áîëàð 09.09.2013
218. Құðìåòò³ æàñàóøûëàð! Қàçàқ ò³ë³í³ң ëàòûíøà æàçóûíûң қàç³ðã³ àïîñòðîôñûç íұñқàñû ûңғàéëûðàқ áîëàð äåï îéëàéìûí. Àïîñòðîôòû қàðàïàéûì êëàâèàòóðàëû òåëåôîíäàðäà (әñ³ðåñå, Íîêèà) òåðó үø³í 1 ïåðíåñ³í үø ðåò áàñó қàæåò, àë îë äåãåí æàçóäû қèûíäàòàäû. Ñîíäûқòàí қàç³ðã³ íұñқàëàðûңûç îäàí äұðûñ. 09.09.2013
219. äàóûñòû äûáûñ àãûëøûíøà êàëàé 11.09.2013
220. Қàçàқñòàí Ұëòòûқ Òåëåàðíàñû 21.09.2013
221. Үê³ë³ - vkili/uekili, Àâòîìîáèëü- abhtomobil/avtomobil 23.09.2013
222. 1. Áîðîíèí À.Ì. Ðèçîñôåðíûå áàêòåðèè ðîäà Pseudomonas, ñïîñîáñòâóþùèå ðîñòó è ðàçâèòèþ ðàñòåíèé / Áèîëîãèÿ. – 1998. - ¹ 3. – Ñ. 25-31. 26.09.2013
223. "Áûò øûò êîé ìûíàó?! Æàìàí áîëñà äà êèðèëëèöà æàқñû,"- äåï æàçғàí ê³ñ³ãå: Íåãå äұðûñ åìåñ?! Әáäåí äұðûñ! Ò³ïò³, åң äұðûñ íұñқà äåï àéòàð åä³ì! Үéðåíø³êñ³ç, әðèíå! Á³ðàқ åøòåңå åòïåñ, әë³ үéðåí³ï êåòåì³ç! "Ø" äà, "æ" äà æàқñû àóäàðûëғàí. Åíä³ ëàòûííûң "c" (ö) "x" (èêñ) äåãåí әð³ïòåð³ á³çä³ң ò³ë³ì³çäå æîқ қîé! Àë êèðèëëèöà құðûñûí, îë á³çä³ң ò³ë³ì³çä³ àðòқà òàðòûï êåëåä³. 26.09.2013
224. "Áûò øûò êîé ìûíàó?! Æàìàí áîëñà äà êèðèëëèöà æàқñû,"- äåï æàçғàí ê³ñ³ãå: Íåãå äұðûñ åìåñ?! Әáäåí äұðûñ! Ò³ïò³, åң äұðûñ íұñқà äåï àéòàð åä³ì! Үéðåíø³êñ³ç, әðèíå! Á³ðàқ åøòåңå åòïåñ, әë³ үéðåí³ï êåòåì³ç! "Ø" äà, "æ" äà æàқñû àóäàðûëғàí. Åíä³ ëàòûííûң "c" (ö) "x" (èêñ) äåãåí әð³ïòåð³ á³çä³ң ò³ë³ì³çäå æîқ қîé! Àë êèðèëëèöà құðûñûí, îë á³çä³ң ò³ë³ì³çä³ àðòқà òàðòûï êåëåä³. 26.09.2013
225. .Ñ. Îðûíãîæèí, Á.Ò. Àêàøåâ, Ð.Ñ. Íàçàðîâà, Ñ.Å. Îðûíãîæèíà 16.10.2013
226. Äұðûñ åêåí 20.10.2013
227. Àëòåêå, ìûíàó ñ³çä³ң âàðèàíò қîé. êåø³ð³ң³ç, h, ae, y. oe,ph, f-òåðãå áåðãåí áàëàìà äұðûñ åìåñ. Îéëàíó êåðåê. "Û" қàçàқ ò³ë³íäå åң êөï қîëäàíûëàòûí äûáûñ. Ñîíäà æàçóûìûçäûң áәð³ "ó" áîëûï ñүéðåò³ë³ï қàëàäû. Êөðêåìä³ã³íå íұқñàí êåëåä³. Êөðêåìä³ã³í äå îéëàó êåðåê åìåñ ïå. Ò.Çәêåí 22.10.2013
228. îë ìåí³ң îң қîëûì 11.11.2013
229. Қàçàқòûí өòå æèû êåçäåñåòií æәíå өòå ìàңûçäû ñөçäi "ÆÅÐ"-"XER" æàçóғà áîëìàéäû. Ñîíäûқòàí ìåí ìûíàíäàé өçãåðiñòåðäi ұñûíàìûí: Æ-J É-F Ғ-C Ø-X 30.11.2013
230. Ìûñàëû: "Tucan Jer" vs "Tufan Xer". "Jaha Jyl" vs "Xaha Xyl" 30.11.2013
231. Êàçàêñòàíäà îðûñòàðäûí ñàíû êîï áîëãàíäûêòàí, áèç îëàðäûí àòòàðûí æàíå äå êåéáèð ñîçäåðäè æàçó êåðåêïèç ãîé. Ñîíäûêòàí àëèïïå òîëûãûðàê áîëó êåðåê. Ìûñàëû: 30.11.2013
232. Keshirinyz 263-tyn ornyna mynanday usynys durystau bolady ghoi dep oilaimyn: Æ-J É-X Ғ-C Ø-F 30.11.2013
233. A - A, Ә - AI, Á - B, Â - V, Ã - G, Ғ - GH, Ä - D, Å - E, Æ - ZH, Ç - Z, È, É - J, ² - I, Ê - K, Қ - Q, Ë - L, Ì - M, Í - N, Ң - X, Î - O, Ө - OI, Ï - P, Ð - R, Ñ - S, Ò - T, Ó - W, Ұ - U, Ү - UI, Ô - F, Õ - KH, Ø - C, Û - Y 08.12.2013
234. Æàïûðàқòûң қàéíàòïàñû 13.12.2013
235. Òүñ³íä³ðìå ñөçä³êêå әäåò-ғұðûïқà áàéëàíûñòû ëåêñèêàíû ñұðûïòàï àëó òóðàëû / Àáàé àòûíäàғû Қàçàқ ïåäàãîãèêàëûқ óíèâåðñèòåò³í³ң 75-æûëäûғûíà àðíàëғàí «Қàçàқ ôèëîëîãèÿ ғûëûìû: òàðèõû, áүã³í³ ìåí áîëàøàғû» àòòû õàëûқàðàëûқ ғûëûìè-òåîðèÿëûқ æәíå әä³ñòåìåë³ê êîíôåðåíöèÿ ìàòåðèàëäàðû. – Àëìàòû, 2003. – 64-66 áá. 15.12.2013
236. â ìåí ү äûáûñòàðûíûң òàңáàëàíóûíûң 2-әä³ñ³ äұðûñ! 22.12.2013
237. àëôàâèò íå òàê ïëîõ íî íåâåðíî ïåðåäàåòñÿ ң -> h, äîëæíà áûòü ng íàâåðíîå, è ïîòîì åñòü íåìíîãî ñëîâ ñ êàçàõñêîé h, êàhàðìàí íàïðèìåð. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ng ñëîâà "êүíã³- äíåâíîé" è "êүң³ - ðàá" çàïèøåòñÿ êàê kuengi, à òàêèõ ñëîâ î÷åíü ìíîãî.... Ïðî÷èòàéòå "Îáîñíîâàíèå (Íåã³çäåìå)", òàì âñå íàïèñàíî. 28.12.2013
238. è ïî÷åìó ø ó Âàñ ëàòèíñêàÿ ö, âî âñåì ìèðå ø -> sh, òàê áóäåò íàìíîãî óäîáíåå âñåì, áóêâó â íàäî ïåðåäàâàòü êàê v, ғ íàäî ïåðåäàâàòü êàê gh, æ ïåðåäàâàòü êàê zh. Íå âî âñåì ìèðå: ó íåìöîâ sch. Ïîñìîòðèòå â òàáëèöå ïðèâåäåíà ÷àñòîòà âñòðå÷è êàæäîãî êàçàõñêîãî çâóêà 28.12.2013
239. ýòî óæå óòâåðæäåííûé ëàòèíñêèé àëôàâèò? áóäåò ëè ó÷èòûâàòüñÿ ìíåíèå íàðîäà? åñëè â Ðîññèè ïðîâîäèëè îïðîñ íà ëó÷øèé ãðàôè÷åñêèé çíàê ðóáëÿ, òî âîçìîæíî è çäåñü íåîáõîäèìî ó÷åñòü ìíåíèå ëþäåé. Âåùü ñåðüåçíàÿ - àëôàâèò. Ïîêà ðàäóåò, ÷òî íåò äèàêðèòè÷åñêèõ çíàêîâ. Ñ÷èòàéòå, ÷òî ýòîò ñàéò è åñòü îïðîñ. Íàðîä îòâå÷àåò, â òîì ÷èñëå è âû. 29.12.2013
240. Î÷åíü ìíîãî ôàìèëèé çàêàí÷èâàåòñÿ íà îåâ è àåâ Ïðåäëàãàþ ae çàìåíèòü íà ay, à oe íà oy. Òàêèå êîìáèíàöèè òî÷íî íå âñòðå÷àþòñÿ è ìîãóò ëåãêî çàïîìíèòñÿ êàê äèôòîíãè. Êðîìå òîãî ïðåäëàãàþ äîïîëíèòü àëüôàâèò î÷åâèäíûìè êîìáèíàöèÿìè - ¸, è, ö, ÷, ù, ý, þ, ÿ ñîîòâåòñòâåííî jo, ij, ts, tc, tsc, ey, ju, ja. Âåäü èíîãäà ïðèäåòñÿ òðàíñêðèáèðîâàòü ðóññêèå (èíîñòðàííûå) ñëîâà è èìåíà.  êàçàõñêîì ÿçûêå íåïðàâèëüíî, ÷òî ôàìèëèè çàêàí÷èâàþòñÿ íà îåâ è àåâ.  êàçàõñêîì ÿçûêå íèêîãäà àå è îå íå âñòðå÷àþòñÿ. Ïîýòîìó ïðàâèëüíî áóäåò îéåâ è àéåâ. Çâóêè ¸, è, ö, ÷, ù, ý, þ, ÿ - íå êàçàõñêèå, íå íàäî èñêàòü äëÿ íèõ îáîçíà÷åíèÿ. Âåäü â ðóññêîì àëôàâèòå íåò æå áóêâû äëÿ êàçàõñêèõ çâóêîâ ә,ө,³,ү,ұ,ғ,қ,ң,һ. Ìû äåëàåì àëôàâèò òîëüêî äëÿ êàçàõñêèõ çâóêîâ. Èõ âñåãî 28+3. Îá ýòîì íàïèñàíî â "Íåã³çäåìå". 03.01.2014
241. Äà, íî ÷òî æå äåëàòü ðóññêîìó êàçàõñòàíöó Èâàíó Ùåðáèíó êîòîðûé èçó÷àåò êàçàõñêèé ÿçûê è õî÷åò íàïèñàòü ñâîå èìÿ? Íå ïðîáëåìà, áóäåòå äåëàòü òàê æå, åñëè âû èçó÷àåòå, íàïðèìåð, àíãëèéñêèé ÿçûê: çâóêè è áóêâû àíãëèéñêèå, à ñëîâà ðóññêèå - Ivan Sherbin 06.01.2014
242. Çäðàâñòâóéòå! Íå ìîãëè áû Âû ðàçìåñòèòü ïåðåâîä Íåã³çäåìå íà ðóññêèé ÿçûê? Íîâûé àëôàâèò íà ëàòèíèöå âåäü äëÿ âñåõ êàçàõñòàíöåâ, èçó÷àþùèõ êàçàõñêèé ÿçûê? Çàðàíåå ñïàñèáî! Ïåðåâîä îáîñíîâàíèÿ ðàçìåùåí. 08.01.2014
243. x êèðèëëèöàíûң Æ-ñûíà ұқñàéäû åêåí äåï, áîëìàñà áîñ òұðғàí әð³ï äåãåí íåã³çáåí àëôàâèòò³ құðàóғà áîëìàéäû. Îäàí äà êөá³ì³ç àғûëøûíäû àçäàï áîëñà äà á³ëåì³ç, õàëûқàðàëûқ ò³ë, ñîíäûқòàí ñîғàí ұқñàòûï àëғàíûìûç äұðûñ øûғàð. Ò³ïò³ øåòåëä³ê ïàñïîðòûìûçäà äà á³çä³ң àòû-æөí³ì³çä³ ìûíàíäàé çàңäûëûқïåí òðàíñêðèïöèÿëàғàí ғîé: Ң - NG, Ғ - GH, Ø - SH, Æ - ZH. Àë Ә ìåí Ү-ãå òàìàøà ò³ðêåñ îéëàï òàïқàíñûçäàð. Ұ-íû YH, Ү-í³ YE äåï àëғàí äұðûñ øûғàð kuengi äåãåí êүíã³ ìå, æîқ êүң³ ìå? 09.01.2014
244. Әë³ïáè áàðëûғûìûçғà îðòàқ áîëғàíäûқòàí, íàқòû ï³ê³ð íåìåñå ұñûíûñ áåðóëåð³ң³çä³ ñұðàéìûç! 24.02.2014
245. Oyle asla olmayacak. Asla. Harikasiniz ya... Bul qaj tilde zhazylghan? 13.03.2014
246. Äұðûñ ñèÿқòû Songghy dep zhazuw kerek 29.03.2014
247. Songgy zhobalaryngyz tamasha,eshqandaj qajshylyq zhoq. 29.03.2014
248. áұðûíғû íұñқà, ìûñàëû â-BH, ô-PH æәíå ò.á. æàқñû åä³ ғîé, íåãå өçãåðò³ï æ³áåðä³ң³ç? 04.04.2014
249. Ң - ng äåï áåëã³ëåó ñөç ñîңûíäà áîëñà îðûíäû, á³ðàқ åê³ äàóûñòûíûң àðàñûíäà îëàé қîëäàíó қèûíäûқ òóäûðàäû ғîé. Ìûñàëû: òàңåðòåң - tangerteng (òàíãåðòåң), ìàңàé - mangaj (ìàíãàé). Êåéá³ð åñ³ìäåð: Òàңàò - Tangat(Òàíãàò), Æàңûë - Zhangyl(Æàíãûë). Ñîíäûқòàí áàñқà ғ, æ, õ, ø әð³ïòåð³íåí åðåêøåëåìåé ñîëàðғà ұқñàòûï æàçó êåðåê, ÿғíè "nh". Қàëàé îéëàéñûçäàð? 05.04.2014
250. Қàçàқ ò³ë³í æàқñû á³ëåò³íäåð үø³í áұë êүðäåë³ ìәñåëå åìåñ øûғàð. Á³ðàқ á³ëìåéò³í, æàңàäàí үéðåí³ï æүðãåíäåðãå үëêåí қèûíäûқ êåëò³ðåä³ äåï îéëàéìûí. Îëàð үø³í әðá³ð "Ң" әðï³ áàð ñөç " áұë ң áà, әëäå íã ìà?" äåãåí ñұðàқ òóäûðìàéäû ìà? Äәë îñû ìәñåëåäå "àғûëøûí æәíå өçáåê ò³ë³íäåã³ ñèÿқòû" äåï ng äèãðàôûìåí òàңáàëàé ñàëóғà áîëìàéòûí ñèÿқòû. Àë áұäàí áàñқàíûң áàðëûғûíà қîñûëàì, өòå æàқñû. Æàðàéñûçäàð! Қèûíäûқ êåëò³ðìåéä³. Ñåáåá³, æàңà îðôîãðàôèÿëûқ åðåæå қàáûëäàíàäû:6.1. Åãåð êèðèëë æàçóûíäà í(íû) äûáûñûíàí êåé³í ã(ã³) äûáûñû ò³ðêåñ³ï êåëñå, îíäà îñû í(íû) äûáûñû ò³ëä³ң àéòûëó æәíå åñò³ëó çàңûíà ñәéêåñ үíä³ ң(ûң) äûáûñûíà àéíàëäûðûï (àññèìèëÿöèÿëàï) æàçûëàäû. Ñîíäûқòàí åøқàøàí íã æåêå îқûëìàéäû, ìұäàé ò³ðêåñ әðäàéûì ң(ûң) áîëûï îқûëàäû. 05.04.2014
251. Õàëàéûқ, á³ëã³í-ê³, ëàòûí әë³ïáè³íå êөøïåê үø³í, åң àëäû ìåíåí îðôîãðàôèÿíû æөíäåìåê ëàçûì-äûð. Øөíê³, қàçàқ ò³ë³í³ң áүã³íã³ қàëïûìåí ëàòûí әë³ïáè³íå êөøåæåê áîëñàқ, áұäàí íàғûç áûëûқ áîëàæàқ. Øåø³ëìåãåí ïðîáëåìëåð æåòåðë³ê, ñîëàðäû øåøïåê қàæåò. Ëàòûí әë³ïáè³íå êөøåæåê áîëñàқ òà, òүð³ê ò³ë³í³ң әë³ïáè³íå ñүéåíáåó êåðåê. ϳê³ð³ì îñû-äûð. Áұë қàðàñòûðûëғàí. Îë "Îðôîãðàôèÿ" äåãåí áàòûðìàíû áàñқàíàäà øûғàäû 05.04.2014
252. Қàçàқ ôèëîëîãèÿñûí á³ëìåéò³íäåðãå áұë æåðäå áîëûóäûң қàæåò³ æîқ ñûéàқòû. Êåòò³ì. 05.04.2014
253. Ң-äû àëìàñòûðó êåðåê nh íåìåñå h. h äұðûñûðàқ ñåê³ëä³. Ñåáåá³ Ң êөï êåçäåñåä³ ғîé, ñîíäûқòàí îғàí æåêå әð³ï áåðó êåðåê. 06.04.2014
254. Zhanga aelipbij qashan qabyldanady? Waqyty belgilendi ma? 09.04.2014